Voorwaarden bij verhuur

1. Partijen

1.1. Verhuurder

«Bertmat bvba» , Pittemstraat 88 D, 8760 Meulebeke
 

1.2. Huurder

Diegene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd

 • elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
 • elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
 • elke rechtspersoon of andere rechtsvorm

welke tot «Bertmat bvba» in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met «Bertmat bvba» gesloten huurovereenkomst.
 

2. Informatie omtrent de huurder

Elke huurder dient zijn identiteitsbewijs voor te leggen

Bovendien zal de huurder handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn BTW-nummer voorleggen.
 

3. Reserveren

De huurder kan goederen reserveren.

Een reservatie is evenwel maar definitief bij een schriftelijke huurovereenkomst die de huurder verplicht de goederen voor de overeengekomen periode te huren
 

4. Annuleren

De huurder kan de huurovereenkomst die hij met «Bertmat bvba» heeft gesloten, na reservering van de gehuurde goederen en vóór het ingaan van de huurperiode, niet laten doorgaan. In dat geval is de klant echter wel vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt :

 • 25% van de huurprijs indien de annuleringsdatum minder dan 7 kalenderdagen vóór de start van de overeengekomen huurperiode ligt.

 • 10% van de huurprijs indien de annuleringsdatum meer dan 7 kalenderdagen vóór de start van de overeengekomen huurperiode ligt.

De klant dient «Bertmat bvba» schriftelijk in kennis te stellen van het feit, dat hij de huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan.
 

5. Huur

5.1. Plaats van verhuur

Bertmat moet ten alle tijde weten op welke plaats de gehuurde goederen zich bevinden. De huurder verbindt zich ertoe dit te melden. Bij het wijzigen van locatie dient dit op voorhand gemeld te worden.
 

5.2. Periodes

5.2.1. Eén dag

Per weekdag: van 08h00 tot 18h00 - Op zaterdag van 08h30 tot 17h00

5.2.2. Eén week-end

Van zaterdagmorgen 08.30 uur tot maandagmorgen 08.00 uur

5.2.3. Eén week

Van de eerste kalenderdag 08.00 uur tot en met de zevende kalenderdag 18.00 uur

Bij verhuur voor meerdere dagen, verbindt de huurder zich ertoe, het gebruik van de gehuurde goederen te beperken tot 8 uur per dag

Andere verhuurperiodes zijn mogelijk en worden in een aparte clausule in de huurovereenkomst opgenomen

5.3. Start

De afspraak voor verhuur van de goederen komt tot stand op het moment dat de huurder en «Bertmat bvba» de overeenkomst ondertekenen en gaat in naargelang het geval :

 • bij afhaling, op het ogenblik dat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt bij «Bertmat bvba»

 • bij bezorging, op het ogenblik dat de gehuurde goederen geladen wordt door «Bertmat bvba»

 

5.4. Einde

De huur eindigt in alle gevallen, op dag en uur van terugkeer van de goederen in de magazijnen van «Bertmat bvba»
 

5.5. Over tijd

Zijn de gehuurde goederen, volgens de huurovereenkomst, niet op tijd teruggebracht, dan De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht de gehuurde goederen te laten terughalen, doch is daartoe niet verplicht, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar ze zich ook bevinden. Alle kosten zoals exemplarisch aangegeven in deze niet-limitatieve lijst: het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder.
 

5.6. Eigendom

De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van de gehuurde goederen kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.
 

5.7. Verboden uit te lenen

Het is de huurder verboden, de gehuurde goederen onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden ter beschikking te stellen of te overhandigen.
 

5.8. Grondgebied

De huur wordt alleen toegestaan voor het grondgebied van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Elke verplaatsing van de gehuurde goederen buiten de grenzen de genoemde provincies is verboden.
 

6. Ontbinding van de huur

6.1. Niet-afhaling

Niet-afhaling van de gehuurde goederen op de afgesproken datum en tijdstip of niet-inontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom voor de overeengekomen duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.
 

6.2. Beëindigen huurovereenkomst door Bertmat

«Bertmat bvba»
-wanneer de huurder zijn betalingsverplichtingen van de huur of de waarborg of enige andere verschuldigde bedragen ten opzichte van Bertmat niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of wanneer er duidelijke vermoedens zijn dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen;
-ingeval van enige andere ernstige tekortkoming van de huurder zoals verkeerd gebruik, verplaatsing buiten de toegestane provinciegrenzen, afstand van het gehuurde aan derden, enz.
-ingeval van faillissement of in vereffeningstelling van huurder;
-ingeval van beslag op de bankrekeningen of andere activa van huurder;
-ingeval van de opzegging van de bank- of andere kredieten van huurder;
-bij protest van handelspapieren van de huurder;

«Bertmat bvba» heeft dan het recht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op kosten van de huurder, de gehuurde goederen terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken.
 

6.3. Beëindiging ten laste van de huurder

Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt ten laste van de huurder is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van «Bertmat bvba» op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van twee weken. «Bertmat bvba» is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in 6.2, zoals bv. winstderving e.d.;
 

7. Ter beschikkingstelling door Bertmat

7.1. Magazijn van «Bertmat bvba»

«Bertmat bvba» levert goederen af in perfecte staat van onderhoud, zo nodig gevuld met aangepaste kwalitatieve olie en brandstof. Indien van toepassing worden de nodige accessoires ter beschikking gesteld
 

7.2. Bezorging door «Bertmat bvba»

Indien is overeengekomen dat de gehuurde goederen op een bepaalde datum en tijdstip door de zorgen van «Bertmat bvba» of door «Bertmat bvba» aan te stellen transporteur geleverd dienen te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of zijn afgevaardigde aanwezig is om de gehuurde goederen in ontvangst te nemen. Zo niet, is de verhuurder gerechtigd de gehuurde goederen terug mee te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.
Toezeggingen van «Bertmat bvba» i.v.m. de datum en het tijdstip van aflevering zijn niet bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de huurovereenkomst noch tot schadeloosstelling.
 

7.3. Risico van de huurder

Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het (eigen) vervoer heen en terug, het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies of de beschadiging van de gehuurde materialen. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe «Bertmat bvba» binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van (een van) de volgende feiten:

 • verlies of beschadiging
 • diefstal van (een van) de gehuurde materialen;
 • beschadiging door derden ;
 • rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers
 • faling.
   

7.4. De huurder controleert

Bij het afhalen of bij het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen controleert de huurder de goede staat en werking van de gehuurde materialen.

De afhaling of inontvangstneming door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding
 

8. Aansprakelijkheid/overmacht van de verhuurder

8.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt, behoudens in geval van opzet, dat de huurder over de gehele huurtijd, aansprakelijk is voor alle schade of hinder die de gehuurde goederen, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan zichzelf of aan derden zou veroorzaken.

8.2. Voor het geval de aansprakelijkheid van «Bertmat bvba» zou worden weerhouden, kan de tussenkomst van Bertmat in de schade in geen geval de bedragen te boven gaan die huurder aan «Bertmat bvba» dient te betalen binnen het raam van de huurovereenkomst.

8.3. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor Bertmat eventueel aansprakelijk is te houden, dient huurder onmiddellijk «Bertmat bvba» van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen.

8.4. Huurder aanvaardt uitdrukkelijk «Bertmat bvba» te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van een door hen geleden schade, in de gevallen waarbij de aansprakelijkheid van «Bertmat bvba» in huidige voorwaarden werd uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die «Bertmat bvba» in verband met een aanspraak van een derde moet maken.
 

9. Richtlijnen goede gebruiker

Onder herinnering van hetgeen onder artikel 7.3, is overeengekomen, is de huurder verplicht de gehuurde goederen te gebruiken als een goede huurder. Zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen die hij o.m. dient na te leven met inachtneming van aard en type van de gehuurde goederen.

9.1. de huurder dient de gehuurde goederen alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze naar hun aard en type geschikt zijn

9.2. de huurder is ertoe verplicht de gehuurde goederen tegen overbelasting, beschadiging en verlies te beschermen

9.3. de huurder dient het elektrisch materiaal vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning

9.4. de huurder dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring,

9.5. de huurder dient de gehuurde goederen doorlopend te inspecteren op de goede werking en tijdig het benodigde dagelijkse of periodieke onderhoud voor het behoud van de goede werking te doen. Dit onderhoud geschiedt op kosten van de huurder en kan eventueel op aanvraag door  Bertmat, voor rekening van de huurder, uitgevoerd worden

9.6. de huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde goederen, het vermijden van hinder e.d.
Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat alleen de huurder in voor alle kosten en risico's die het bezit of het verbruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard.

9.7. de huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van Bertmat daarin.
 

10. Veiligheid

De veiligheid is een zaak voor de huurder zelf. Voor de veiligheid van de huurder of die van derden kan «Bertmat bvba» niet instaan.
 

11. Brandstof en olie

11.1. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van juiste brandstof voor de motor, zoals door «Bertmat bvba» voorgeschreven. De brandstof is voor rekening van de huurder.

11.2. Dagelijks dient het oliepeil te worden.
 

12. Controle op locatie en goed gebruik

Tijdens de volledige huurperiode,kan «Bertmat bvba» of elke persoon aangewezen door «Bertmat bvba», op gelijk welk tijdstip stappen zetten om het onderhoud en het gebruik van het materiaal te controleren. Daarom moet «Bertmat bvba», gedurende de verhuurperiode, steeds toegang krijgen tot de locatie waar de gehuurde goederen zich bevinden
 

13. Schade / verlies

13.1. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan «Bertmat bvba» te worden gemeld. De huurder verplicht zich de schade aan de gehuurde goederen ten gevolge van zorgeloos en/of foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde goederen, de gehuurde goederen alsmede onderdelen en/of toebehoren aan «Bertmat bvba» te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winst, kosten en interesten aan «Bertmat bvba» te vergoeden.

13.2. Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor door «Bertmat bvba» reeds de nieuwwaarde aan de huurder doorgerekend werd en dat later alsnog door de huurder gevonden en teruggebracht wordt, dient de klant de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door «Bertmat bvba» in mindering gebracht op de aan de klant terug te betalen nieuwwaarde.

13.3. «Bertmat bvba» is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de huurder, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed.

13.4. De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van de gehuurde goederen, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de klant een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van derden
 

14. Inlevering door de huurder

14.1. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde materialen in dezelfde staat, waarin hij ze gekregen heeft. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover «Bertmat bvba».

14.2. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. «Bertmat bvba» beschikt over een termijn van veertien dagen na de terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Dit gebeurt door de vaststelling door de klant te laten tekenen of bij weigering per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen de vijf dagen de schade in de magazijnen van «Bertmat bvba» tegensprekelijk te komen vaststellen. Er is echter geen aangetekend schrijven vereist wanneer de huurder een schadeformulier heeft gekregen bij Be«Bertmat bvba» rtmat of gewoon wanneer de waarborg werd ingehouden.
Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.
 

15. Huurprijs

15.1. De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen

15.2. De verschuldigde huur wordt, op het einde van de huurperiode, verrekend volgens de vooraf (schriftelijk en elektronisch) ter beschikking gestelde prijslijst op de dag van de start van de huur
 

16. Waarborg

De waarborgsom, zoals bepaald op de moet contant betaald worden bij of voor het afsluiten van het huurovereenkomst. De waarborgsom kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De verhuurder kan doch moet de waarborgsom niet aftrekken van alle verschuldigde bedragen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle verplichtingen heeft voldaan. De waarborgsom geeft nooit recht op intresten.
 

17. Factuur

17.1. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.
 

17.2. Protest

Elk protest te gebeuren binnen de acht (8) dagen na facturatie-datum en dit steeds per aangetekende brief, zoniet wordt dit voor niet bestaand gehouden.
 

17.3. Niet-betaling

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is vanaf de datum van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest over het opeisbare bedrag verschuldigd ten belope van 1 % per maand waarbij een gedeelte van een maand als volle maand geldt. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het factuurbedrag en dit enkel om reden van deze vertraging, met een minimum van 150 euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling van een wissel wordt de volledige som ook opnieuw eisbaar. De B.T.W. valt ten laste van de koper of huurder. Alle verzendingen, ook zij die franco geschieden, gebeuren op risico en op kosten van de koper. Per factuur, voor werken op rekening en betaling achteraf zijn administratiekosten verschuldigd.

 

18. Geschillen

18.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

18.2. Voor alle geschillen die over of naar aanleiding van de door verhuurder uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes en/of de huurovereenkomst ontstaan waaronder ook geschillen over het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst en de invordering van facturen zijn de rechtbanken alwaar de maatschappelijke zetel van «Bertmat bvba» gevestigd is, bevoegd. Bertmat behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.

19. Interpretatie

19.1. Loutere artikelaanduidingen in de tussen huurder en verhuurder gesloten overeenkomsten en in de algemene voorwaarden zijn slechts opgenomen voor referentiedoeleinden en zullen op geen enkele wijze de inhoud of uitleg van deze voorwaarden bepalen, beperken of uitbreiden. Zij maken geen onderdeel uit van deze voorwaarden voor welk doel dan ook.

19.2.  Indien een beding of een onderdeel van een beding van deze voorwaarden nietig of niet tegenwerpbaar mocht zijn, of om welke reden ook niet afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. In voorkomend geval zullen partijen, te goeder trouw, streven naar een oplossing en/ of bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het beding of deel van beding, dat nietig, niet tegenwerpbaar of niet-afdwingbaar zou zijn verklaard.